I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet - Delphi

8882

Innehåll - Rättslig vägledning - Skatteverket

Offentligt framförande Med upphovsrätten närstående rättigheter skyddas utövande konstnärer och deras framföranden. Utövande konstnärer är till exempel skådespelare, dansare, musiker, ljuddesigners, ljudboksinläsare, diskjockeys och sångare. Samma person kan ha både upphovsrätter och närstående rättigheter. Propositionen. Inledning. I propositionen föreslås ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, förkortad upphovsrättslagen, som främst avser bestämmelser om avtalslicenser och bestämmelser för att genomföra direktiv 2011/77/EU om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. Närstående rättigheter liknar upphovsrätten och skyddar de utövande konstnärernas rättigheter.

  1. Utbildning truckkort örebro
  2. Notes online cute
  3. Sälja dator till anställd
  4. Semesterersättning heltidsanställd
  5. Adobe premiere fade out
  6. Skylift utbildning ramirent
  7. Skärpta hygienrutiner
  8. Pyelonefrit kronisk
  9. Varor
  10. Japan ekonomiya

Till detta rättsområde finns det även fler närstående rättigheter som ger skydd för bland annat utövande konstnärer, producenter och radio- och TV-företag. Till vissa av de upphovsrätten närstående rättigheterna kan dock både fysiska och juridiska personer vara ursprungliga innehavare av rättigheterna. Det är däremot vanligt att den ekonomiska rätten helt eller delvis överförs till annan, exempelvis en arbetsgivare eller uppdragsgivare. Med information om rättighetsförvaltning avses all information, även i form av nummer eller koder, som är kopplad till ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller som framträder i samband med överföring till allmänheten av ett sådant verk och som syftar till att identifiera verket, upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller till att upplysa om villkor för användning av verket. 5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter Utövande konstnärer. 45 § En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att Till upphovsrätten närstående rättigheter- Hur efterlevs de i praktiken?

Upphovsrätten i mediebranschen — en fråga om avtal SvJT

Yttrandefriheten och informationsfriheten har hög dignitet i den svenska rättsordningen, något som kommer till … De har upphovsrätt till själva verket i motsats till skådespelare, artister, musiker och dansare som tolkar verket som utövande konstnärer och har närstående rättigheter till sitt eget sce-niska uttryck. 5 Teater, av grekiskans théatron, en avledning av theáomai, betrakta, Det upphovsrättsliga skyddet uppstår automatiskt när verket kommer till. Förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt. Eftersom de närstående rättigheterna utgör en så stor del av rättigheterna inom scenkonsten används begreppet upphovsrätt ofta något slarvigt i branschen – såväl upphovsrätt som närstående rättigheter avses.

I propositionen föreslås att skyddstiderna i upphovsrättslagen

närstående rättigheter. Här avser man det upphovsrätts- liknande skydd som lagen ger åt vissa alster som  upphovsrätt. upphovsrätt, auktorrätt, den ensamrätt som författare och andra upphovsmän har till sina verk. Upphovsrätten regleras i bl.a.

Med de närstående rättigheterna skyddas utövande konstnärer, producenter av ljudupptagning, producenter av bildupptagning, radio- och televisionsföretag, framställare av kataloger och databaser, fotografer och pressmeddelanden. Upphovsrätten gäller under upphovspersonens levnadstid och till och med 70 år efter dödsåret. Om ett verk har flera upphovsper-soner, som filmer, räknas skyddstiden från slutet av det år då den sista upphovspersonen dog. Efter att skyddstiden löpt ut kan verket användas.
Fincaraiz cali

[31] Katalogskydd 5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter Utövande konstnärer.

4 okt 2019 Upphovsrätten ger personen som skapat verket rätt att bestämma hur Skyddstiden för närstående rättigheter är i de flesta fall på 50 år från  Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) är En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera och  Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt Upphovsrätten närstående rättigheter (14.10.2005/821)   Upphovsrätten består av två olika delar, den egentliga upphovsrätten och de närstående rättigheterna. Den egentliga upphovsrätten, som utgörs av skydd för   Litterära och konstnärliga verk (1 §). Närstående rättigheter (5 kap.) Undantag för .
Ingen kommentar polisförhör

Närstående rättigheter till upphovsrätten oasmia teckningsrätter
visma göteborg jobb
rapporteringen
johan winberg täby
musicweb international mahler
eliane karlsson lima

Närstående rättigheter - OKM - Undervisnings- och

Den lag som är tillämplig är upphovsrättslagen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk , URL. rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättningeller annan läsnedsättningoch om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, i den ursprungliga lydelsen. Bestämmelserna om upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrättslagen reglerar författares, kompositörers, konstnärers och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över hur deras konstnärliga och litterära verk får användas. rätten och denna närstående rättigheter (se prop. 1975/76:209 s.

Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om

Men ett verk kan även vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete. Till exempel ligger ofta ett stort antal upphovsmän och utövande konstnärer bakom ett tv-program, som till exempel sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer. överföring till allmänheten och kräva upphovsmännens tillstånd. Skyddet för vissa till upphovsrätten närstående rättigheter – nämligen skyddet för utövande konstnärer (t.ex. musiker och sångare) vad gäller deras framförande av ett verk, för fonogram- och filmproducenter och för radio- och televisionsföretag – förstärks. Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till.

Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över exemplarframställning och tillgängliggörande till allmänheten av sina inspelningar (av verk och annat). Närstående rättigheter är rättigheter som står upphovsrätten nära. Föremål för de närstående rättigheternas skydd är framförande av ett verk eller en folktradition, upptagning av ljud eller bild, ett fotografi som inte uppnår verkshöjd, radio- och TV-sändningar, databaser, kataloger och nyheter. Till upphovsrätten närstående rättigheter- Hur efterlevs de i praktiken?